February 20 - Hong Kong → Guangzhou (by train)

Visit to the Guangzhou Museum