March 13 - Guangzhou → Hong Kong (by train) → Tokyo (by plane)